Úkony prováděné při revizích :
Revizní prohlídka
zahajovací a současně nejdůležitější akt fyzického ověření bezpečnosti revidovaného zařízení. Provádí se při ní důkladná prohlídka zařízení nejen ve stavu bez napětí , ale i za provozu zařízení, aby bylo možno zjistit všechny rizikové stavy, které mohou nastat.Této prohlídce předchází prostudování dokumentace revidovaného zařízení.Z ní lze vyčíst bezpečnostní záměry projektanta, resp. konstruktéra zařízení.Prohlídkou za provozu je možno odhalit a specifikovat bezpečnostní rizika zařízení a provést funkční zkoušky ovládacích a signálních prvků.Prohlídka mimo provoz zařízení pak zpřístupní i části které jsou během provozu chráněné krytem nebo přepážkami a umožní provést některé zkoušky a měření.

Revizní zkoušky
zkouškou rozumíme záměrné vyvolání určitého kritického stavu zařízení za účelem zjištění, jak dané zařízení obstojí.Jde jak o funkci ovládacích a signálních prvků, tak zejména o bezpečnostně kritické stavy zařízení. Zkoušky tedy slouží k nejprůkaznějšímu aktu celého ověřování.

Revizní měření
účelem měření je nerizikovým způsobem zjistit hodnoty některých bezpečnostních parametrů, z nichž pak lze dalším zpracováním výsledků vyvodit, jak se zařízení zachová v kritické situaci. Po měření přichází na řadu zpracování výsledků měření a konečné zhodnocení.

Revizní zpráva vystavená revizním technikem vždy obsahuje :

  • výsledky měření
  • výpočet celkového odporu uzemnění celé měřené soustavy
  • popis jímací soustavy a svodů
  • porovnání stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě (u periodických revizí)
  • uvedení materiálu střešní krytiny
  • venkovní klimatické podmínky v době měření
  • posudek revizního technika a zhodnocení bezpečnosti zjištěného stavu hromosvodů
  • vyjádření, zda je soustava schopná bezpečného provozu či nikoli
  • zjištěné závady a neshody s normou požadovaným stavem